Jogszabályok és szabványok

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/50/EK IRÁNYELVE
2008. május 21.
a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/107/EK IRÁNYELV
2004. december 15.
a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről

és módosítójuk:

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1480 IRÁNYELVE
2015. augusztus 28.
a környezeti levegő minőségének vizsgálata keretében alkalmazott referencia-módszereket, adathitelesítést és mintavételi pontok elhelyezkedését meghatározó szabályok tekintetében a 2004/107/EK és a 2008/50/EK irányelv egyes mellékleteinek módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011/850/EU)
2011. december 12.
a 2004/107/EK és a 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó szabályoknak a környezeti levegő minőségére vonatkozó kölcsönös információcsere és jelentéstétel tekintetében történő megállapításáról


Szabványok

A légszennyező komponensek mérésére vonatkozó aktuális szabványok (folyamatosan frissül)
A szabványok a Magyar Szabványügyi Testület webáruházából szerezhetőek be. www.mszt.hu

MSZ ISO 10473:2003
Környezeti levegő. Szemcsés anyagok tömegének meghatározása szűrőközegen. Béta-sugár-abszorpciós módszer
Ambient air. Measurement of the mass of particulate matter on a filter medium. Beta-ray absorption method

MSZ EN 12341:2014
Környezeti levegő. A szálló por PM10 vagy PM2,5 tömegkoncentrációjának meghatározása szabványos gravimetriás mérési módszerrel
Ambient air. Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter

MSZ ISO 12884:2003
Környezeti levegő. Az összes policiklusos aromás szénhidrogén (gáz- és részecskefázisú) meghatározása. Gyűjtés szorpciós szűrőkön és gázkromatográfiás/tömegspektrometriás elemzések
Ambient air. Determination of total (gas and partricle-phase) polycyclic aromatic hydrocarbons. Collection on sorbent-basked filters with gas chromatographic/mass spectrometric analyses

MSZ EN 14211:2013
Környezeti levegő. A nitrogén-dioxid és a nitrogén-monoxid koncentrációjának mérése szabványos kemilumineszcenciás módszerrel
Ambient air. Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence

MSZ EN 14212:2013
Környezeti levegő. A kén-dioxid koncentrációjának mérése szabványos ultraibolya-fluoreszcenciás módszerrel
Ambient air. Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence

MSZ EN 14625:2013
Környezeti levegő. Az ózon koncentrációjának mérése szabványos ultraibolya-fotometriás módszerrel
Ambient air. Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry

MSZ EN 14626:2013
Környezeti levegő. A szén-monoxid koncentrációjának mérése szabványos nem diszperzív, infravörös spektrometriás módszerrel
Ambient air. Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by non-dispersive infrared spectroscopy

MSZ EN 14662-1:2005
A környezeti levegő minősége. A benzol koncentrációjának mérése szabványos módszerrel. 1. rész: Szivattyús mintavétel és azt követő termikus deszorpció és gázkromatográfia
Ambient air quality. Standard method for measurement of benzene concentrations. Part 1 : Pumped sampling followed by thermal desorption and gas chromatography

MSZ EN 14662-2:2005
A környezeti levegő minősége. A benzol koncentrációjának mérése szabványos módszerrel. 2. rész: Szivattyús mintavétel és azt követő oldószer-deszorpció és gázkromatográfia
Ambient air quality. Standard method for measurement of benzene concentrations. Part 2 : Pumped sampling followed by solvent desorption and gas chromatography

MSZ EN 14662-3:2016
Környezeti levegő. A benzol koncentrációjának mérése szabványos módszerrel. 3. rész: Automatikus szivattyús mintavétel és azt követő helyszíni gázkromatográfia
Ambient air. Standard method for the measurement of benzene concentrations. Part 3: Automated pumped sampling with in situ gas chromatography

MSZ EN 14902:2006
A környezeti levegő minősége. A Pb, a Cd, az As és a Ni mérése szabványos módszerrel a szálló por PM10 frakciójában
Ambient air quality. Standard method for the measurement of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulatematter

MSZ EN 16909:2017
Környezeti levegő. Szűrőkre gyűjtött elemi szén (EC) és szerves szén (OC) mérése
Ambient air. Measurement of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) collected on filters

MSZ EN 16450:2017
Környezeti levegő. A szálló por (PM10; PM2,5) koncentrációjának mérése automatikus mérőrendszerekkel
Ambient air. Automated measuring systems for the measurement of the concentration of particulate matter (PM10; PM2,5)